Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КОШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Полный текст:

Аннотация

В данной статье рассматриваються вопросы лидерских качеств будущих учителей начальных классов. Дается анализ трудов ученых о лидерских качествах. Учитель рассматривается в разных ролях: стратега, наставника, методиста, воспитателя, исследователя и т.д.

Об авторах

Л. Е. Койшигулова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


У. Джумагалиева
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауы. -Астана, 5.12.2018.

2. Қазақстан Республикасында білімді дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 29 қазандағы № 781 Жарлығы.

3. Oxford English Dictionary. The Oxford Dictionary of Philosophy. – 1994 // http://www.oxfordreference.com> (22.02.2009).

4. Таубаева Ш.Т. Введение в методологию и методику педагогического исследования: учебн. пособие. -Туркестан, 2007. -190 с.

5. Исаев Е.И.Университетское педагогическое образование: новая парадигма в подготовке педагогов // Тульская школа. - 1994. - №4. – С.11-13.

6. Койшигулова Л.Е.Коммуникативная компетентность педагога// Вестник АтГУ, 2009, №4 (15), с. 18-20

7. Б.М. Баймуханбетов. Тұлғаның лидерлік ерекшеліктері //Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. Педагогика ғылымдары сериясы - №1 (41), 2014 ж. 99-102 б.


Рецензия

Для цитирования:


Койшигулова Л.Е., Джумагалиева У. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КОШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;52(1):95-101.

Просмотров: 85


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)