Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ЭТНОМӘДЕНИ ЛИНГВИСТИКА – АНТРОПОӨЗЕКТІК ҒЫЛЫМДАРДЫҢ БАСТАУЫ

Полный текст:

Аннотация

Этнолингвистика является исторической категорией по своей природе, ее бытию. Потому что он изучает прошлое, а не современное состояние населения. А прошлое народа-явно проявляется в его древней культурной лексике.

Об авторах

Ж. М. Абдрахманова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің
Казахстан
ф.ғ.к., қауымд.профессор м.а.А. Куанышев
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің
Казахстан
Қазақ тілі және әдебиеті мамандығының магистрантыСписок литературы

1. Ж.М.Абдрахманова. Тіл және мәдениет: Тілдің антропозектік парадигмасы Профессор Ж.Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми - теориялық конференцияның материалдары. - Алматы, 2010. 19 б

2. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики - Москва, 1977. 130 б

3. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы, 1995. 20 б

4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. // Жалпы редакциясын басқарған Т. Жанұзақов. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 20 б

5. Манкеева Ж. Этномәдени атаулардың танымдық негіздері. – Алматы: Жібек жолы, 2008. 96 б

6. Ж.М.Абдрахманова. Тілдің лингвомәдениеттанымдық қырлары және әлеуметтік кеңістіктегі жағдайы. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы - №1 (20) 2011 ж. 87 б


Рецензия

Для цитирования:


Абдрахманова Ж.М., Куанышев А. ЭТНОМӘДЕНИ ЛИНГВИСТИКА – АНТРОПОӨЗЕКТІК ҒЫЛЫМДАРДЫҢ БАСТАУЫ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;53(2):28-32.

Просмотров: 69


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)