Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚ-АҒАРТУ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫ: ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация

The article discusses elitology in Kazakhstan's historical science and the theoretical and methodological foundations of the issue. On the basis of a new historiographic study, the stages of the formation of the educational intelligentsia are shown.

Об авторах

М. Жамбылов
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


С. Калуова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


С. Купашев
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Алматы 1999. - 294 б; Н.Ә.Назарбаев Сындарлы он жыл. Алматы,2003.-221-б.

2. Назарбаев Н.Ә.Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру. Егемен Қазақстан.12 сәуір 2017 жыл.

3. Бухаева А.О. концепциях национальной идентичности / А. Бухаева // Адам элемі - Мир человека. - 2005. - №3.; Насимов М.Ө. Ағартушылық астарындағы қазақтың саяси ойы. - [ЭР]. kz ақпараттық порталы [сайт]. (назар аудару мерзімі 16.01.2015); Өзбекұлы С. Қазақстанның саяси-құқықтық ой-пікір тарихының өзекті мəселелері. - Алматы: Білім, - 66-б.

4. Ахметжанова А.Т. Изучение истории репрессий личностей при преподавании курса «История Казахстана». «Ұлттық тарихты зерттеу мен оқытудың қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелері»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар жинағы. 22 нояб. 2014 года. - Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2014, 286-289.

5. Бекбулат Ж. Историческая эволюция национального возрождения Казахстана в II половине ХХ столетия (1953 2001). лисс.кан.ист.наук. Алматы,2010.

6. Маркс К.,Энгельс Ф. Из ранних произведений. - М, 1956.-523 с.

7. Маркс К., Энгельс Ф.Шығармалары, Алматы 1956, 38 т.

8. Ленин В.И. Шығармаларының толық жинағы. Алматы 1982, 34 т.

9. Бабий Л.М., Абдукадирова М.А., Глущенко М.А. Некоторые аспекты подготовки рабочих кадров.// Известия АН Каз.ССР.серия общественных наук, - 1986,-№2, - С 39-45


Рецензия

Для цитирования:


., ., . . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;51(4):59-66.

Просмотров: 87


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)